Podezřele levné teplo

V poslední době se objevují nabídky na možnost odpojení objektů od sítě CZT a vybudování vlastního alternativního zdroje tepla (plynová kotelna, tepelné čerpadlo) se zaručenou úsporou finančních prostředků. Tyto nabídky jsou mnohdy snahou výrobců nebo prodejců nových kotlů a tepelných čerpadel zvýšit své výnosy a bohužel často neposkytují ucelené a pravdivé informace.

Než se rozhodnete pro odpojení od systému CZT, pečlivě posuďte výhodnost tohoto kroku. Doporučujeme Vám nechat si vypracovat nezávislé ekonomické posouzení, které Vám objektivně zhodnotí vhodný způsob vytápění.

Co Vás čeká při odpojení od systému CZT:

Každou změnu způsobu vytápění stavby, což je i odpojení od CZT a vybudování vlastní kotelny (plynová kotelna, tepelné čerpadlo), je nutné posuzovat podle stavebního zákona – je tedy nutné získat stavební povolení. Kromě toho musí taková změna splňovat mj. požadavky zákona o hospodaření s energií, zákona o ochraně ovzduší a energetického zákona. Ten v § 77 odst. 5 říká, že změna může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané náklady a také náklady spojené s odpojováním od rozvodného tepelného zařízení hradí ten, kdo změnu nebo odpojení vyvolal.